При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:

  1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
  2. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
  3. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
  4. Скица на имота (ако предмет на сделката е дворно място);
  5. Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
  6. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински (само за сделки с дворно място, издава се от отдел "Общинска собственост");
  7. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
  8. Удостоверение за наследници (ако е необходимо);
  9. Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощил друго лице);
  10. Други документи според особеностите на имота, напр. акт за раждане, удостоверение за брак и т.н.