По Ваше желание ние можем да Ви съдействаме за застраховане на Вашето имущество от различни рискове (природни катаклизми, кражби, гражданска отговорност пред трети лица). Стойността на застраховането е от 50 евро.
Застраховка "Пожар"

Застраховка "Кражба чрез злом"

Покритие 1 : (основно покритие ) -пожар , мълния , експлозия , имплозия , летателен апарат , природни бедствия , тръбопроводна вода , удар от транспортно средство. Добавя се - земетресение , късо съединение и токов удар , разходи за отстраняване на развалини и останки.

Покритие 2 : (основно покритие ) -пожар , мълния , експлозия , имплозия , летателен апарат , природни бедствия , тръбопроводна вода , удар от транспортно средство. Добавя се - злоумишлени действия , късо съединение и токов удар , разходи за отстраняване на развалини и останки.

Покритие 3 : (основно покритие ) -пожар , мълния , експлозия , имплозия , летателен апарат , природни бедствия , тръбопроводна вода , удар от транспортно средство. Добавя се - земетресение , злоумишлени действия , късо съединение и токов удар , разходи за отстраняване на развалини и останки.

Гражданска отговорност на автомобилистите

Задължителна в Република България

Застраховани лица :

- Собственикът на МПС

- Водачът

- Държателят

- Всички лица , които ползват застрахованото МПС на законно основание

Какво е застраховано - Застрахована е отговорността на водача когато чрез МПС са :

- Наранени или убити хора

- Повредени или унищожени други МПС

- Повредено или унищожено имущество

- Пропуснати ползи , който са пряка последица на произшествието.

Застраховка на сухопътни средства , без релсови превозни средства

Пълно каско :

Покрити рискове :

-пожар и природни бедствия:пожар , наводнение , вулканично действие , свличане или срутване на земни пластове , буря , обръщане на МПС или удар от предмети , отнесени вследствие на буря , пороен дъжд , мълния , градушка , падане на МПС върху ледени късове или снежна маса , както и случайно падане на предмети вследствие на гореизброените природни действия .

-ПТП

-слъскване с или удар от други физически тела ( в случаите , когато това не е ПТП )

-злоумишлени действия на трети лица ( вандализъм )

-кражба на цялото МПС

-грабеж на цялото МПС

Допълнително покрити в резултат на настъпило застрахователно събитие са целесъобразните разходи за :

-намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС , в това число и подмяна на комплект ключове ( ключалки ) вследствие кражба на същите , доказана по съответния ред

-спасяване , изваждане , товарене , транспортиране и разтоварване на МПс от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома на Застрахования съгласно специалните условия към полицата , ако са договорени такива .

-отговорно пазене на МПс за сорк , не по-дълъг от седем календарни дни

-почистване вътрешността на купето на МПС

Частично каско А :

Покрити рискове :

-пожар и природни бедствия:пожар , наводнение , вулканично действие , свличане или срутване на земни пластове , буря , обръщане на МПС или удар от предмети , отнесени вследствие на буря , пороен дъжд , мълния , градушка , падане на МПС върху ледени късове или снежна маса , както и случайно падане на предмети вследствие на гореизброените природни действия .

-злоумишлени действия на трети лица

-кражба на цялото МПС

-грабеж на цялото МПС

 Допълнително покрити в резултат на настъпило застрахователно събитие са целесъобразните разходи за:

-намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС , в това число и подмяна на комплект ключове ( ключалки ) вследствие кражба на същите , доказана по съответния ред

-спасяване , изваждане , товарене , транспортиране и разтоварване на МПс от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома на Застрахования съгласно специалните условия към полицата , ако са договорени такива .

-почистване вътрешността на купето на МПС

Частично каско Б:

Покрити рискове:

-пожар и природни бедствия:пожар , наводнение , вулканично действие , свличане или срутване на земни пластове , буря , обръщане на МПС или удар от предмети , отнесени вследствие на буря , пороен дъжд , мълния , градушка , падане на МПС върху ледени късове или снежна маса , както и случайно падане на предмети вследствие на гореизброените природни действия .

-ПТП

-слъскване с или удар от други физически тела ( в случаите , когато това не е ПТП )

-злоумишлени действия на трети лица ( вандализъм )

Допълнително покрити в резултат на настъпило застрахователно събитие са целесъобразните разходи за :

-намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС , в това число и подмяна на комплект ключове ( ключалки ) вследствие кражба на същите , доказана по съответния ред

-спасяване , изваждане , товарене , транспортиране и разтоварване на МПс от местопроизшествието до най-близката сервизна база или до дома на Застрахования съгласно специалните условия към полицата , ако са договорени такива .

-отговорно пазене на МПс за сорк , не по-дълъг от седем календарни дни

-почистване вътрешността на купето на МПС

Минимално каско :

Покрити рискове :

-пожар и природни бедствия:пожар , наводнение , вулканично действие , свличане или срутване на земни пластове , буря , обръщане на МПС или удар от предмети , отнесени вследствие на буря , пороен дъжд , мълния , градушка , падане на МПС върху ледени късове или снежна маса , както и случайно падане на предмети вследствие на гореизброените природни действия .

Допълнително покрити в резултат на настъпило застрахователно събитие са целесъобразните разходи за :

-намаляване и/или ограничаване размера на щетите по МПС

-почистване вътрешността на купето на МПС

 Допълнителни клаузи :

-Валутна клауза

-Самоучастие

-Частична кражба

Териториален обхват :

-територията на Република България

-извън територията на Република България , съгласно специални условия , ако е изрично договорено в добавък към застрахователната полица и е платена допълнителна премия.

 

За повече информация, моля обръщайте се на следните телефони

+359 (0)56 813121
+359 (0)888 276672